Avskedade båtsman Anders Frimodig, Långsele(?) 1722

Komminister Elias Hellman angav att avskedade båtsman Anders Frimodig hade hållit sig undan ifrån Guds hus under några helgdagar på grund av fylleri.

Han hade dessutom den 29 september 1721 beskyllt Hellman att han hade angripit honom i sin predikan och kallat honom Satans ängel och stängt honom ute ifrån Herrens Nattvard.

Detta hade Gudmund Larsson ifrån Österås, intygat, det enda vittnet av de inkallade.

Komministern berättade icke desto mindre att han hade farit med denna osanning och att Frimodig hade begått sina salighetsmedel.

Men eftersom Anders Frimodig nu inte var tillstädes, blir han för sin frånvaro ifrån Guds hus och för sin beskyllning emot komminister Hellman förvisat till världslig rätt.

Men var angår att han oförsonat gått till Herrens Nattvard kan sådant vid angivande upptas vid Konsistoriet.

Visitation hållen i Sollefteå den 7 februari 1722.

Sollefteå C:1 (1688-1731) sid 101.