Båtsman Johan Geting, Härnösand 1726

En ifrån Härnösands Rådhusrätt rannsakning och fälld dom den 18 april över kronobåtsman Johan Geting, vilken blivit anklagad att under Högmässan i kyrkan den 11 i samma månad, med ondska fattat Isak Johansson från Solum i håret.

Då är huvudet något hår dragits lös, varför Rådhusrätten dömt Johan Geting efter Kgl. Maj:ts förordning av den 22 december 1686, att böta 100 daler silvermynt och stå en söndag uppenbar kyrkoplikt.

Kgl. Rätten prövar för skäligt Rådhusrättens fällda dom över båtsman Johan Geting grundat på goda skäl att gilla och stadfästa.

Om Johan Geting inte förmår betala de honom ålagda 100 daler silvermynts böter, skall han istället plikta med 6 gatlopp.

Stockholm den 18 maj 1726.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:20 bild 466.