Om fångars traktamente, 1696

Till Landzhöfdingen N.N. om Fångars Tractamente, Stockholm then 23 Maji 1696. Wij hafwe i nåder låtit Oss föreläsas Eder underdånige förfrågning af then 15 hujus om the som för dråp, stöld eller annan grof missgiärning komma at sättias i Cronones fängelse, skola ifrån första begynnelsen af theras...

Län >> Förordningar

Om fångars traktamente, 1696

Till Landzhöfdingen N.N. om Fångars Tractamente, Stockholm then 23 Maji 1696. Wij hafwe i nåder låtit Oss föreläsas Eder underdånige förfrågning af then 15 hujus om the som för dråp, stöld eller annan grof missgiärning...

Twenne fångars wisor, 1815

Den ene dömd til lifstids Fästnings arbete och den andre til döden.   Den första: Jag kommer tröstlös fram Sjunges som Min Själ och sinne.   Den andra: Hwarwid skal jag trösta.   Den Första: 1 Jag kommer...