• Förordningar

    Om fångars traktamente, 1696

    Till Landzhöfdingen N.N. om Fångars Tractamente, Stockholm then 23 Maji 1696. Wij hafwe i nåder låtit Oss föreläsas Eder underdånige förfrågning af then 15 hujus om the som för dråp, stöld eller…

  • Förordningar

    Twenne fångars wisor, 1815

    Den ene dömd til lifstids Fästnings arbete och den andre til döden.   Den första: Jag kommer tröstlös fram Sjunges som Min Själ och sinne.   Den andra: Hwarwid skal jag trösta.  …