Drängen Abraham Eriksson, Graninge bruk 1730

En vid allmogen av Sollefteå och Resele socknars hållna rannsakning med tingsrätten den 18 oktober över unga drängen Abraham Eriksson från Graninge bruk som efter egen bekännelse har begått tidelag och är dömd till döden och att brännas på bål.

Kgl. HR har i detta mål hållna rannsakning befunnit, hur Abraham Eriksson, vilken enligt dess moders utsago är 18 år gammal samt till växten stadig och som prästerskapet berättat uti sin kristendom så grundad att han fått bruka sina salighetsmedel.

Han har av samvetsängslan som skall satt honom vid Bartholomeiitid förra året, först i hemlighet bekänt för kaplanen Johan Dahlenius och brukspredikanten Johan Ekeblad, att han hade begått tidelag och emedan hans samvete ska ändå inte ha blivit tillfredsställt.

Han hade även angett detta för länsman samt berättat inför tingsrätten det han så väl som år 1722 under dess tjänst hos Johan Olofsson i Bäckland uti fähuset med en ko, vars namn och färg han inte minns.

En gång som och följande året om sommaren bedrivit tidelag 2 gånger med föräldrarnas vita ko och vidare samma synd under sommartiden 1725 med Per Perssons vita ko i Ledinge och år 1728 med en ko som varit vit och röd om huvudet som tillhörde hammarsmeden Anders Mårman.

Och sedan inte bara att nämnda personer erkänt att de ägt sådana kor, som sedan blivit slaktade utan är också befunnit att Abraham Eriksson de av honom utvisade ställen som han varit i tidelag med en ko av den storlek, vilken gärning han erkänt vetat vara en ibland den största synden och förtjänar dödsstraffet.

Abraham Eriksson har så med tingsrätten som prästerskapet gjort flera resor till honom att bekänna en så grov missgärning om han var oskyldig, påstått dess berättelse vara sann och sagt sig på den samma vilja både leva och dö.

Kgl. HR har noga övervägt och eftersom Abraham Eriksson har bekänt, det han med åtskilliga kreatur begått den vederstyggliga tidelagssynden så väl förr som sedan han fyllt sina 15 år.

Dock fann ingen honom under själva gärningen eller hans bekännelse är bestyrkt med sådana omständigheter att den är att anse samma för otvivelaktig.

Fördenskull och till följd av Hans Kgl. Majt:s rescript av den 13 maj kan Kgl. HR inte belägga Abraham Eriksson med dödsstraff utan prövar för skäligt, att han skall avstraffas med 9 gatlopp och sedan sändas till Marstrand för att arbeta där i all sin livstid.

Stockholm den 4 juni 1730.

Att denna fånge Abraham Eriksson från Graninge som själv bekänt sig begått tidelag på underskrivna datum undergått kroppsplikt av 9 gatlopp genom 100 man eller 50 par således att fram och tillbaka löpandet för gatlopp räknat.

Attesteras av Sollefteå den 27 juni 1730

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild 552.