Gördelmakargesällen Johan Ahlberg, Härnösand 1770

En insänd rannsakning och fällda utslag av den 20 januari ifrån Rådhusrättens i Härnösand över gördelmakargesällen Johan Ahlberg, vilken den 8 i samma månad efter egen bekännelse skall ut hans mästares Johan Gustaf Gradmans fähus, ha med en honom en tillhörig ko begått den vederstyggliga tidelagssynden.

Rådhusrätten har därför i följe av det 10:e kapitlet 1 § missgärningsbalken dömt Ahlberg att missta sitt liv, halshuggas och brännas på bål samt där hos förklarat det skulle kreaturet tillika dödat och vara uppbränd och borde Gradman för dess värde få ersättning av Ahlbergs egendom.

Kgl. HR har låtit sig föreläsa ytterligare i detta mål av Rådhusrätten hållna rannsakning och alldenstund gesällen Ahlbergs bekännelse och det till bestyrande därav edligen avförda vittnets Kajsa Widenmarks berättelse med de flera härutinnan förekomma omständigheter, icke finnas av sådan beskaffenhet att han prövas vara fullaktligen övertygad det han före den 8 januari någon gång i uppsåt att bedriva tidelagssynden gått in i Gradmans fähus, eller då hon sistnämnde dag Ahlberg där träffat, har med den förras ko styggelsen förövats.

Fördenskull prövar Kgl. HR Ahlberg icke efter 1 § i 10 kapitlet missgärningsbalken dömas kan, men för det han vid förra tillfälle haft fullt uppsåt och varit alldeles beredd en sådan styggelse att fullborda, skall Ahlberg sedan halsjärn blivit smidda på honom uti Härnösands stad i menighetens närvaro försändas till Vaxholms fästning och att arbeta där under ett års tid, och kokreaturet till förargelses undvikande bör utur vägen skaffas.

Och även Gradman så för kons värde som för dess födande ifrån den 8 januari använde kostnad, att Ahbergs egendom så långt den förslår ersättning undfå.

Stockholm den 24 april 1770.

Föregående Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag över gördelmakargesällen Jonas Ahlberg är behörigen verkställd. Betygas Härnösands Rådhusrätt den 28 maj 1770.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:3 sid. 1690.