Gruvdrängen Johan Lind, Järpen 1797

Torparen Nils Engelberg, Jon Staf och Per Persson i Fäviken tilltalade deras granne, gruvdrängen Johan Lind, för det han emot rättens samtliga torpares därstädes kungjorda förbud haft sin småboskap hemma över hela sommaren förra året sedan de övriga grannar med deras boskap till fäbodarna utflyttat och därmedelst gjort skada och åverkan, i synnerhet på något slaget hö som tillhörde Engelberg, varuppå en syn likväl icke blivit tagen.

Påstående kärandena för denna gång att Lind med avstående ifrån oskick och laglöshet måtte fällas till det förelagda vitet och ersätta rättegångskostnaderna.

Lind jämte sina vederparter medgav att han under sommaren förra året hemma vid torpet hållit 4 får och lika många getter, dem han sorgfälligt skall sökt vårda ifrån ofredande av grannarnas slåtter och trodde icke att de kommit lös mer än 2 gånger.

I övrigt erkände även Lind att han var kunnig i ämnet i rättens författning.

Utslag.

Som gruvdrängen Johan Lind därigenom att han hela sommartiden 1796 haft 8 småkreatur hemma hos sig, överträtt den författning som Bergstingsrätten den 23 maj samma år på Fäviketorparnas begäran och för deras gemensamma nytta skull, vidtagit om deras boskaps avflyttande till fäbodarna till förekommande av den skada och intrång som de omkring torpen belägna slåtter eljest tillskyndas.

Alltså och då icke något behov kunnat föranlåta honom att ha alla berörda kreatur hemma vid torpet, vilka icke eller alltid blivit vårdade med den omsorg som det borde.

Fördenskull finner Bergstingsrätten Lind skyldig att utgiva till Kopparverkets fattigkassa den stadgade vitesbot av 1 Riksdaler och förläggas vid fördubblad vite av 2 Riksdaler.

Och hädanefter med alla andra sina grannar i Fäviken, ha sin boskap vistande i de därtill på verkets område anslagna fäbodar.

Lind skall gälda sina vederparter tillskyndad rättegångskostnad med 24 skillingar.

Bergstinget den 22 maj 1797.

Bergskollegium, Rättsprotokoll från Västernorrlands och Jämtlands bergmästardöme EIId:7 bild 103.