Jon Olofsson, Björ Persson och Björ Pålsson, Tuna 1655

För rätten framträdde Herr Knut Posses arrendatorer över H. Majt:s gods här i Medelpad, förståndiga män, Daniel Bertilsson och Nils Jonsson, angivandes att tre bönder i Tuna socken, Jon Olofsson i Tuna by, Björ Persson i Svanäng och Björ Pålsson i Berga, har i förleden vår ställt sig oroliga med onyttig munbruk emot Laxfogden Erik Eriksson i Vivsta, där de vid Klingstaforsen utur vrakhuset fick några laxöringar.

Samma fiskar bytte då laxfogden emellan sig på sin herres (Posse) vägnar och bönderna. Då började Jon Olofsson till detta tumultet.

Orsaken var, med de andra ge sig till onyttigt och sade: ”den halvparten som herren tillkommer må och väl bli kvar. Vi kunde den väl själva insalta. Så väl nu som förr vi har och nu förvunnen att alla fisken komma under Kronan och sin förra taxa.”

När laxfogden hade skurit upp sina fiskar, gick han till älven för att tvätta sina händer, och inte väl torde bli när dem efter deras ondska växte ju större och mera seg så samma bönder till medan laxfogden var vid älven.

De tog olovligen några inälvor eller innanmäte av hans fiskar som han hade skurit upp, och gick hem.

Denna Jon Olofsson har brukat ”een släm mund” på Nils Jonsson och gett hand på hans hustru sägandes, att ”hon icke wore så seeter om sidhorne, der hon icke i desse åhren hade fått ätitt så mycket laxerääs.”

Tillfrågades nu dessa av rätten om det har förhållit sig så, sådant de inte kunde undfalla.

Dock bekänner Björ Persson och Björ Pålsson med gråtande tårar, att Jon Olofsson har varit hela orsaken till deras fåkunniga tal och förehavande, vilket de och honom inför rätten övertygade.

Detta allt sköts till nämndens övervägande och utslag dem emellan, och efter all noga rannsakning befanns Jon Olofsson vara hela upphovet och orsaken till deras otidigande företagande, varför blev honom föreläst det 32 kap. i Konungsbalken och Jon saker till 40 marker.

Tuna tingslag den 26–27 november 1655.

Medelpads domsaga (Y) AIa:2 (1640–1665) Bild 4070 / sid 395.

Vrakhus: fast anordning i vattendrag för fångst av nedvandrande fisk – SAOB.