Karin Jonsdotter, Vemdalen 1716

Kgl. Rätten må genom brev av den 20 februari förra året, herr Baron Generallöjtnanten och landshövdingen som ger vid handen, hur häradshövdingen Haquin Stridsberg hos den Kgl. Rätten andragit, det kvinnspersonen Karin Jonsdotter ifrån Håns by och Vemdalens socken, blivit vid häradsrätten angiven att ha under dess mans frånvaro plägat olovlig beblandelse och därefter fött ett barn.

Men som förmodade dolt fostret och skaffat av vägen, hade benämnda Rätten funnit nödigt att till närmare upplysning i detta mål avhöra löjtnanten Johan Henriksson Lehman samt dragonerna Jon Persson Blog, Jöns Krigsberg och Jakob Bergström med flera utav översten Beucklers bataljon.

Och därför genom två brev hos landshövdingen anhållit att dessa personer kunde till tingsrätten inkallas, deras vittnesmål i denna sak att avlägga men skall på en sådan gjord ansökning intet svar eller handräckning bekommit, varutav hänt att detta angivna kriminalmål ej kommit att avdömas.

Därför begärde häradshövdingen att genom Kgl. Rättens bistånd kunna erhålla vad häradsrätten till sin trygghet härutinnan desidererat, varpå Kgl. Rätten genom nämnda skrivelse lämnat till landshövdingens försorg att göra den fodersamma och eftertyckliga bestyr att häradsrätten måste njuta en behörig handräckning uti detta mål, så att de åstundade vittnen, ju förr, ju hellre, kunde komma att göra deras vittnesmål.

Sedermera har häradshövdingen Stridsberg till Kgl. Rätten insänt den hållna rannsaknigen över detta mål, berättades att som häradsrätten, såväl hos Kgl. Rätten som landshövdingen gjorda ansökningar inte ska fått den begärda handräckning om de åstundade vittnens avhörande.

Så har rätten ej kunnat låta härmed längre anstå utan själva saken avdömt och förklarat Karin Jonsdotter i förmågo av 1684 års Plakat om barnamord skyldig till dödsstraffet.

Men eftersom Kgl. Rätten finner så mycket mera nödigt att nämnda vittnen i detta avseende gör deras berättelse som de om själva gärningen och Karin Jonsdotters förhållande komma att ge en stor upplysning, varefter sedan straffet över henne kommer att determineras.

Alltså föranlåtes Kgl. Rätten ännu ytterligare att begära det ville landshövdingen genom korrespondens med vederbörande officerare så laga att dessa åberopade vittnen, så vida de ännu är till finnandes, må antingen vid tingsrätten eller på den ort där de för stunden vistas, lagligen avhöras och höra deras omständiga berättelse om allt vad de i detta avseende veta till upplysning.

Det ger vid handen på vilken senare händelse härandshövdingen Stridsberg har till landshövdingen att insända frågepunkter som dessa vittnen komma att föreställas, förmodades Kgl. Rätten i övrigt att landshövdingen låter detta så mycket skyndsammare blir verkställt som denna högmålssak redan år 1711 blivit för rätta angiven men endast för vittnesmåls uteblivande kommit så långt på tiden att utdragas och delinqventen emellertid länge i fängelset suttit,

Stockholm den 10 oktober 1715.

Såsom Kgl. Rätten genom dess brev till landshövdingen Alexander Strömberg av den 10 oktober förra året här av en avskrift som följer, begärt att utföra om några personers avhörande vars vittnesmål Kgl. Rätten funnit nödigt uti den angivna barnamordssak emot kvinnspersonen Karin Jonsdotter i Hån och Vemdalens socken.

Men då inget svar här ankommit bör alltså och emedan denna så länge sedan angivna högmålssak till ett fordersamt slut bör befordras och inte längre dras ut på tiden, helst som Karin Jonsdotter redan en lång tid suttit i fängsligt förvar.

Kgl. Rätten begär av lagmannen och vice landshövdingen att han ville med de forderligaste vad Kgl. Rätten ger vid handen vad som här gjort och om de personerna som i detta avseende skola höras är igenfunna och vad som har utförts.

Stockholm den 2 juni 1716.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:16 bild 402.