Komministerdottern Karin Eriksdotter, Boteå 1664

En rannsakning och dom från Boteå socken över salige kaplanens ogifta dotter, Karin Andersdotter i Arlom, som nu på sitt 19 år varit havande.

1662 om våren börjat med sin målsman och förmyndare gifta Erik Nilsson i Arlom, haft samlag och olovlig beblandelse sig att inlåta, varandes som hon föregiver av honom där till förmedelst ett rött strumpkläde och 2 alnar grant lärfts utlovande / de sakerna har hon dock aldrig fått av honom / intalat och bevakat, blev av honom efter långt horande omsider havande och för födseln där om för ingen, utom horkarlen allena uppenbarat utan fostret som till alla lemmar varit fullgånget den 14 januari som var en torsdag i enslighet fött och emellan huvudsgärdsstock och sängbrädet nerstuckit.

Söndagen efter medan folket var i kyrkan, det uti en höbod utburit och överst under Kräppåsen dolt där det sedan hade funnits igen, varande av konan uti födseln i huvud och ansikte några rispor klöst och ryckt, kroppen hopbruten, navelsträngen avklippt, fot, knä och lederna var också på den ena sidan tillika bruten. Hon ville fullt föregiva att det hade hänt vid ett fall vid jultiden, och var dödfött. Men kvinnorna som det besiktat, hålla det alldeles olikt och kunde där till alls ingen liknelse finna.

Horkarlen Erik har med sin hustrus syster detta hor bedrivit och därför lagligen pliktat mär och något efter för den andra sin hustrus systerdotter för lägersmål beryktat och lagfört. Men eftersom han av alla omständigheter där till brottslig syntes till saken icke fällas kunde föra ett elakt leverne med sin hustru och med hugg och slagit henne illa.

Har inte visat sig någon ånger eller bättring fast mindre sin hustrus och konans mor samt församlingen om förlåtelse, ber denna horkarl med sitt syndiga leverne som högligen förargat och nu som till förande med vakt och kosthållande för honom och hans kona har medfört en stor bekostnad.

Därför och konans mor efter han tvärt emot sitt målsmans dömas plikt och gjorda löfte emot hennes saliga man på sitt yttersta hennes barn så ogudaktigt förfört och åstadkommit i olycka, påstår och ber för honom för allt sådant livsstraffet måste övergå, som allt detta av själva rannsakningen är.

Resolution:

Karin Andersdotter kan inte befrias från dödsstraffet utan skall androm till sky och varnagel halshuggas och brännas på bål. Erik Nilsson skall för horet böta 160 daler silvermynt och stå uppenbar skrift och sedan under 6 års tid landsförvisas ur Ångermanland. Förmår han inte erlägga böterna skall han i dess ställe plikta med 9 skarpa gatlopp och sedan förvisas.

Stockholm den 9 april 1664. Gävleborgs läns landskansli DIIa:4 blad 238.