Länsman Erik Lind, Delsbo 1774

Utslag på Delsbo Häradsrätts fällda dom den 20 oktober över länsmannen Erik Lind vilken har förskingrat de av honom indrivande av kronofogden Olof Bollins saköres- och andra medel till 812 daler 18 skillingar 19 penningar silvermynt.

Han har blivit dömd att återgällda beloppet med 6 % ränta samt att böta 40 daler silvermynt för varje 100:e daler och förlustig av sin länsmanssyssla.

Vid den skedda pantförskrivningen av Linds egendom, har Häradsrätten funnit att någon del av samma egendom varit pantsatt för annan gäld som en kreditor förbehållit sig för sin förmånsrätt uti Linds egendom.

Samtliga Linds kreditorer skulle kallas genom offentlig stämning till nästkommande vårting.

Alldenstund det befanns att länsmannen Linde inte låtit Kgl. Hovrättens, även hans förra tillbörliga förhållande i tjänsten, den 15 oktober 1772 utfärdade utslag, och Konungens Befallningshavandes, i anledning av den 20 november gett honom allvarsamma åtvarningar och bett honom att uppföra sig ärligt och beskedligt i sysslan.

Inte desto mindre har det funnits att han förskingrat åtskilliga medel som han har indrivit genom utmätningar. Därför prövar Kgl. HR att gilla Tingsrättens utslag.

Lind skall till följe av Utsökningsbalken vara förlustig av sin länsmanssyssla samt betala till kronofogden Olof Bollin 812 daler 18 skillingar och 19 penningar silvermynt.

Men vad rätt till betalning för summan från Linds egendom må Bollin njuta framför de andra kreditorerna han har att utföra vid den utställda konkurstvisten.

Stockholm den 10 november 1774.

Är kungjort före detta länsman Linds borgenärer vid dess sammanträde den 7 december 774 och uppläst för menigheten i Delsbo sockenstuga den 11 i samma månad. Intygar Sven Falck, länsman, Erik Olofsson i Duvnäs, nämndeman.

Gävleborgs läns landskansli DIa:44.