Länsmannen Johan Bergman och drängen Thomas Olofsson, Tuna 1756

Upplästes en insänd rannsakning av Tuna socken med Tingsrättens utslag av den 28 november förra året länsmannen Johan Bergman och drängen Thomas Olofsson, vilka har vållat ovarsamhet att norska överlöparen Hans Persson, som hade blivit häktad för någon stöld, kom på flykten.

Bergman är dömd att böta 10 daler silvermynt enligt 19 kap. 3 § Missgärningsbalken och Thomas Olofsson att plikta med 8 dagars fängelse på vatten och bröd.

Häradsrätten hade också yttrat sig över Bergman, om han ska bli avsatt från sin tjänst.

Resolution:

Då Hans Perssons stöld befanns vara ringa och inte till alla delar känd, så kunde Kgl. Hovrätten inte anse Bergman vara skyldig det ålagda straffet efter lag.

Eftersom som han brukat mycket ovarsamhet, i det han lämnat arrestanten i en drängs händer som dessutom hade 2 hästar att föra, så skall han umgälla med 14 dagars fängelse på vatten och bröd.

Men vad drängens Thomas Olofsson angår då han varken tillhört att vårda den fängslade eller bidragit till arrestantens flykt, befriar Kgl. Hovrätten honom ifrån allt straff i detta mål.

Stockholm den 23 januari 1756.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll AIb:1 bild 40.