Lappen Göran Göransson, Stigsjö 1784

Svea Hovrätts utslag på en av Säbrå tingsrätt hållen insänd rannsakning den 5 april fällda utslag över lappmannen Göran Göransson i Öje, vilken för det han drucken uti kyrkan sig infunnit och därstädes gjort oljud och åstadkommit förargelse.

Han är i förmåga av det 3 kapitlet 4 § missgärningsbalken, Kgl. Breven den 20 december 1737 och 17 augusti1738, jämförda med Kgl. Stadgarna den 22 december 1686, fälld att böta 50 daler silvermynt men i brist av böter plikta med 16 dagars fängelse på vatten och bröd.

Och i Häggdångers kyrka en söndag stå uppenbar kyrkoplikt.
Kgl. HR har låtit sig föreläsas av den inkomna rannsakningen och finner för skäligt att gilla tingsrättens utslag.

Stockholm den 25 maj 1784.

Enligt föregående höga dom och utslag har lappmannen Göran Göransson från Öje i Stigsjö socken sedan han utstått sitt begångna brott, undergått en söndag uppenbar kyrkoplikt i Häggdångers kyrkan och blivit absolverad, vilket intygar Petrus Sundvall, Häggdånger den 6 september 1784, komminister loci.

Lappmannen Göran Göransson ifrån Öje och Stigsjö socken, har enligt föregående höga dom och order, lagligen blivit avstraffad med 16 dagars fängelse på vatten och bröd samt sedan med fångskjuts efter en häst och en man i vakt, avsänd till Säbrå kronolänsman därstädes tillhanda för att det återstående straffet undergå.

Betygas Ullångers landsfängelse den 11 augusti 1784, Kristoffer Strandberg.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 (1783-1787) Bild 1370.