Norska karlen Erik Nilsson, Bollnäs 1736

Vid ett extra ordinarie ting hållen i Bollnäs socken med tingsrättens fällda dom den 15 januari över norska karlen Erik Nilsson, som för det han har skuffat och hårdragit sin husbonde, regementspastorn Lars Landgren, är av 1723 års tjänstehjonsstadgan dömd till 9 gatlopp eller 40 par spö.

Kgl. HR har utav detta mål låtit sig underrättad och i anseende till de funna omständigheter för skäligt att Erik Nilsson hanterat ett våldsamt sätt på sin husbonde, avstraffas med 30 par spö, 3 slag av paret samt inför tingsrätten offentlig avbön inför dess husbonde.

Stockholm den 6 februari 1736.

Till följe av föregående Kgl. Majt:s och Svea Hovrättens dom, är norska karlen Erik Nilsson nedan nämnda datum här avstraffad med 30 par spö och emedan tinget är förbigånget har Erik Nilsson i allmän sockenstuga den 18 i denna månad gjort offentlig avbön hos regementspastorn Landgren.

Bollnäs den 13 april 1736.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 52.