Överjägmästaren Magnus Blix, Styrnäs 1732

Alldenstund Kgl. HR genom resolution av detta datum finner för skäligt att belägga överjägmästaren Magnus Blix med 20 daler silvermynts böter för obefogat anförda besvär över Landshövdingens greve Carl Gustaf Bielkes order av hans resolution den 29 december 1727 beviljade immission uti Styrnäs hemman till kyrkoherden Nils Berg.

Även för det han jävat i sitt ämbete med 20 daler samma mynt, samt att han inför Rådhusrätten i Gävle bör göra offentlig avbön inför Landshövdingen, efter formulär som den innelykta resolutionskopia närmare kan inhämtas.

Därför ville Landshövdingeämbetet befordra berörda resolution till behörig värkställighet och sedan formuläret är underskrivet av överjägmästaren Blix, sänder åter till Kgl. HR.

Stockholm den 30 oktober 1732.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 363.