Gävleborg

Ryska fången Joakim Kulicoff, Gävle 1721

Passerat på Gävle kämnärskammare den 6 december 1721.

Genom landshövdingeämbetets muntliga befallning genom slottsvaktmästaren Erik Esbling, avhördes ryska soldaten Joakim Kulicoffs berättelse och utsago genom bagaren här i staden, Assonasius Lodin som även är en infödd ryss och vid detta tillfället förrättade en tolks ämbete.

Han var född 14 à 15 mil ifrån Smålensko i en liten stad benämnd Wäsma belägen vid polska gränsen och var ca 30 år gammal.

Han hade tjänat i 7 år under det så kallade Vologdargementet som inte var försedd med överste eller överstelöjtnant, utan stått under en major vid namn Ivan Gregorioffori Kortasow.

Förra sommaren hade denna Kulicoff varit kommenderad på den ryska galäreskadern som med skövlande och brännande så ynkligen höll hus och drog fram här i dessa norrländska orter.

Tre dagar efter att Harmånger socken blev lagd i aska, vilken var den första ort som ryssarna angrep och ödelade, gick Söderhamn samma öde till mötes.

Därefter hade de ryska galärerna lagt till vid en ö eller holme vid en fiskehamn, som han inte visste namnet på. Där hade Kulicoff kommit över brännvin och drack så mycket att han somnade och blev kvarliggande på ön eller holmen när galärerna hade avseglat.

När han vaknade upp hade han inte vågat att uppsöka dem. Det skulle kostat hans liv, som han säger, ”att han blifwit effter.”

Han band ihop en flotte på vilken han tänkte ta sig till fastlandet, att ge sig an hos de våra, men innan han hann skrida till verket, blev han fasttagen av några bönder och fördes till Gävle under 3 dygn och stod under bevakning av ovannämnda slottsvakt.

Vid ankomsten till staden blev han avlämnad till högvakten under vilkens uppsikt eller bevakande han har suttit i 6 à 7 veckor.

Sedan blev han transporterad till Stockholm där han blev kvar tills dess ryska arrestanterna hemförlovades ur sitt fångenskap och skulle överlämnas, men vågade inte följade med av fruktan för straffet som väntade honom när han kom till Ryssland.

Han har således hemligen utan lov och pass avvikit ifrån Stockholm och begett sig tillbaka hit till Gävle.

Hit kom han fredagen den 1 december och natten därpå hade han legat uppe uti den delen av staden som kallas ”Tillfället” i en båtsmansstuga.

Stugägarens namns kunde han inte säga och dagen efter blev han tillfångatagen av bagaren Anders Ruus, som hade kommit från skogen där han hade varit för att hämta lite Getris (ett släkte av tvåhjärtbladiga växter).

Ruus märkte att han var en ryss, men eftersom han inte förstod vad han pratade om, tog han honom först till Assonasius Lodin i mening att få någon närmare underrättelse om denna karl.

Men då Lodin hade gått till borgmästaren Petter Folker för att leverera något arbete, tog Ruus den ryska soldaten med sig och gick dit, varpå Kulicoff blev införpassad till slottsarresten.

Orsaken till att Kulicoff begett sig tillbaka till Gävle, säger han vara, att en sjö- eller båtsmanskapten, vars namn han inte visste, talade med honom i Stockhom att han ville ha honom i sin tjänst.

Kulicoff hade blivit bekant med samma kapten i Gävle förra sommaren och de hade gjort avtal med varandra i Stockholm, att de vid den här tiden skulle träffas i Gävle.

Eftersom Kulicoff nu inte träffade kaptenen, så var det hans önskan och begäran, att antingen få ta sig tjänst i staden, eller bli försedd med behörigt resepass, att fri och obehindrat bege sig ut på landsbygden och förtjäna sitt uppehälle med arbete hos bondfolk.

Något mer hade den ryska soldaten Joakim Kulicoff inte att berätta.

Resolution:

Emedan denna ryssen åstundar att bli i Sverige så bör han släppas på fri fot, då uti fredsföredraget det så för avskedat är, bör de fångar som vill bli kvar i landet så väl på denna som den ryska sidan, så lämnas dom därutinnan deras frihet. Stockholm den 14 december 1721.

Denna ryss har fått fritt pass den 18 december 1721, att på lovligt sätt må förtjäna sin föda i landet.

Gävleborgs län EII:3, bild 85.