Förlovade soldaten Per Dalkarl, Ljusdal 1697

Kgl Rättens resolution uppå en ifrån Färila, Hogdals och Ljusdal socknars tingslag inkommen rannsakning och dom över förlovade soldaten Per Dalkarl, som blivit anklagad för tjuveri. Kgl Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen att förlovade soldaten Per Dalkarl tidigare har pliktat 2...

Husmannen Per Olofsson, Bjuråker 1697

Kgl Rättens resolution uppå en ifrån Delsbo, Bjuråker och Norrbo socknars tingslag inkommen rannsakning och dom över husmannen Per Olofsson i Ramsjö, Bjuråker socken, som blivit anklagad för tjuveri. Kgl Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen huru såsom husmannen Per Olofsson som...

Drängen Per Persson, Hamrånge 1733

Svea Hovrätts resolution på en hållen och insänd rannsakning uti Hamrånge socken den 8:e augusti över drängen Per Persson i Wij, vilken är dömd till döden för tidelag med ett sto efter Guds lag. Kgl. Hovrätten har låtit sig föreläsas över detta mål och finner hurusom Per Persson på sitt 18:e år...

Änkan Greta Eriksdotter, Grundsunda 1830

Änkan Greta Eriksdotter (1807) i Gideåmark hade till detta ting låtit instämma torparen Johan Nordvall i Dombäck och hans förpliktande att utgiva den fisk han på grund av överenskommelse med Greta Eriksdotter, men torparen Nils Nilsson Nordgren (1801-1829), som genom Nordvalls vållande njutit...

Urmakaren Jakob Blomberg Gävle, 1786

Vid Kämnärsrätten i Gävle börjad och av Rådhusrätten fulländad rannsakning den 21 juni fällda utslag över urmakaren Jakob Blomberg, vilken för det han Påskdagen förra året varit full i kyrkan och åstadkom förargelse. Han har därför blivit fälld i förmåga av 3 kap. 4 § Missgärningsbalken och Kgl...

Nils Elias Hägglund, Trehörningsjö 1896

Fredagen den 15 dennes på afto­nen tog sig en arbetare Nils Elias Hägglund det orådet före, att hos bonden Johan Ersson i Trehörningsjö göra en farlig hemgång, i det han kom inru­sande i köket, siktande med ett...

Drängen Anders Andersson Starck, Mo 1736

Svea Hovrätts resolution uppå drängen Anders Andersson Starck i Mo, däröver anförda besvär att Söderala Härads tingsrätt genom resolution av den 29 oktober förledet år, dömt honom såsom skulle han plägat otuktigt...

Bonden Johan Kristoffersson, Resele 1728

En vid ordinarie tinget insänd rannsakning och dom med allmogen av Sollefteå tingslag den 25 oktober över bonden Johan Kristoffersson, vilken sin granne Erik Nilsson vid det han tillika med honom skolat skjuta en björn...

Bonden Elias Eriksson, Nora 1728

En insänd rannsakning över bonden Elias Eriksson ifrån Gavvik som blivit angiven att då Kgl Majt:s höga order åberopades, har om dem uti skymfliga ord utbrustit, vilket mål i förmåga av 20 § uti 1615 års...

Ett snyggt sällskap, Örnsköldsvik 1895

En bagaregesäll Johan Emil Bäckström, som senast arbetat i Husum, [Grundsunda], var i går på genomresa här i staden ute hos för honom förut obekant resande ”herrskap” hos dylika herrskapers till­håll, Berglund i...

Rövarna i Norrlandsskogarna, 1874

Från Hernösand skrifves den 29 Juli: Under denna vecka hafva i Häggdångers socken händelser timat, som synas antyda tillvaron af ett större eller mindre röfvareband på socknens skogar. Natten mot söndagen gjordes...