Studenten Johannis Olai Rahm, Gävle

Utav den rannsakning som ifrån Gävle ankommen och där hållen är över Johannis Olai Rahm, anförda försmädliga ord emot vår Herre Kristus som skulle han sådant sett och läst i en mans, Andreae Kempe skrifter i Jämtland, varför är vår vänliga begäran Herr Guvernören behagade med allvar låta berörda Johan Rahm examinera om samma man och skrifter, samt varsamt Kempe är till finnandes och sedan efter laga inkvisition över detta ärende, låta icke allenast berörda Andreae Kempe om han lever någonstans i där i landsorten, tillhåller om hans person sig försäkra utan och ofördröjligen söka upp och skicka in själva skrifterna till den Kungl. Rätten på en äntligen resolution skall strax följa.

Stockholm den 27 mars 1671.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 252.

 

Andra målet

En rannsakning och dom från Gävle av den 16 och 18 mars förra året över en djäkne i gymnasiet om sina 19 år, Johannes Olai Rahm, vilken uti tre andra djäknars  närvaro, Dominici Jonae [Ljusdal], Martini Estoni [Komsta by (Torp?] och Nicolai Petri [Ockelbo], en afton en grov försmädelse emot vår Herre och Frälsare Kristus talat och yttrat, sägandes att Kristus var en horunge och Maria en hora och Josef en horkarl och sådant andra dagen både för Jörgen Kant, Dominici samt Petri Erici på tillfrågan tillstått och svarat att det skulle de bevisa, inte aktandes om det blev kungjort av rektor n, vartill Johannes inte nekade till men förgivit sig dessa grova försmädliga ord, icke av någon malice [illvilja] utan allenast i discurs vis och raltive , efter Andreae Kämpes skrifters innehåll.

Dem han i Jämtland skall sett ha framfört men icke förvara, velat i hans fader, herr Olof i Ragunda socken, varför detta och angår över denna sin sons olydighet och med sådan condition lämnat honom i Gävle, att där han sig annorledes är väl förhållen, ville han aldrig mer erkänna honom som sin son som av den inkomna rannsakningen visar.

Stadsrätten dit han av Pastore Lectoribus blev till doms remitterat, dömer Johan Rahm till döden.

Resolution:

Johannes Olai Rahm kan inte befrias från dödsstraffet utan skall androm och ogudaktige till sky och varnagel halshuggas.

Stockholm den 31 mars 1671.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 255.

 

Tredje målet

Vi har sett igenom och tagit rannsakningen och domen i betraktande som är insänd från Gävle, över den grova försmädelse emot vår Herre och Frälsare Kristus som Johannes Olai Rahm är övertygad att ha uttryckt. Nu då vi har fattat en sådan resolution över denna svåra Högmålssak som här bifogat följer:

Likväl såsom samma straff där Rahm endast simplici morte skulle ta av dagas, allt förringa är emot en så stor begången synd.

Alltså till att injaga uti andra ogudaktiga människor en större skräck och varnagel att så mycket mera ta sig för slika och vara till flera grova laster. Har vi för nödigt ansett att Johannes Rahm först skall halshuggas på torget i staden, men sedan utföras och brännas på bål, dock så att han för särdeles orsaker skull inte annat skall veta, än skall han endast efter här nämnda inlagda resolution blott avstraffas med halshuggande. Guvernören lär inte underlåta till att ombe prästerskapet att omvända sin högsta flit med fången så att han till en sannskyllning ångra och omvändelse må komma och inte denna förskräckliga villfarelse hädan dö.

Ut i det övriga behagade herr guvernören i följe av vår förra skrivelse, som Johan Rahm till döden utföras med allvar honom tillhålla och bekänna och namnge fogdeänkan, hos vilken han Kempens förargliga skrifter skall ha läst ha i Jämtland.

Var om de där eller annanstans vore till finnande, så vill herr guvernören veta var de kunde vara och sända dem till oss.

Detta vi herr guvernörens flitiga hug ombetro och rekommendera. Befaller herr guvernören och generallöjtnanten Gud Allsmäktige och välvilligen.

Stockholm den 3 april 1671.

Gb läns landskansli DIIa:5 bild 256.

Svea Hovrätt – Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3151 (1671) Bild 290 / sid 39.