Jämtland

Trollpackorna i Härjedalen 1673

Några rannsakningar ifrån Härjedalen över en del trollpackor som del själva bekänt sig ha fallit ifrån Gud och trätt i förbund med Satan, utövat trolldom, farit till Blåkulla och fört med lock och trug oskyldiga barn dit med sig, en del anklagade och övertygade.

Men så förhärdade att de inte ha kunnat förmåtts till egen bekännelse och en hop som sig fullt bekänt ha varit i Blåkulla men antingen bedragna eller förda med såld, av de andra, den onda vägen.

 • (1) Kerstin Halvardsdotter vid Ålsjögan 40 år gammal, har med gevallt tagit lilla Maret Persdotter, en flicka om 11 år, ur sängen, bundit munnen igen på henne, farit upp genom skorstenen och på en sadlad svart get fört henne till Blåkulla, varest hon har haft henne fram för Satan, låtit skära henne lilla tån och av blodet hennes namn inskrivas i Helvetesboken var på hon sedan har oftast fört nämnda flickan samma väg lärt henne läsa Fader vår med gräslig ordform.

Dessutom har hon fört sin styvdotter lilla Kerstin om 6 år, samma väg och förtrollat sin egen syster, så att hon är bliven halvt borttagen vilket hon själv allt bekänt har både för präster och tingsrätten.

År 1671 låtit sig ångra begärandes få stå sitt förtjänta straff men icke dess mindre året efter gått till sin förra synd igen och idkat ånyo sina resor och fört oskyldiga barn med sig, tillstår sin missgärning och begär ej längre leva.

 • (2) Lilla Märet Jonsdotter i Bäcken och en piga om sina 19 år som tillika med sina två bröder, Jon och Olof Jonsson, anno 1669 den 27 juni efter Kgl. Hovrättens resolution har slitit ris för sin Blåkullafärd och trolldomsväsende bekänner nu ånyo att Nils Märet erkänner, har fuller först bedragit henne med sig till Blåkulla igen, då Satan henne tillsporde om hon återkommer till sig igen?

Men sedan ridit allena mest 2 gånger om veckan, varit i säng med Satan, dock utan åkomma, fått smörjhorn av honom. Hon har och bedraget dess yngre bror till samma synd, har underliga affekter och läten på sig.

 • (3) Gertrud Olofsdotter i Östansjö på sitt 16:e år har bekänt sig av sin faster, Påls Märet, först lärt rida till Blåkulla, tror på ingen, Gud är Satan som har lovat henne lycka och tillsagt himmelriket har fått av honom, både smörjhorn och sadel, brukat en försmädlig läsning av Fader vår, med andra vidskepliga ord, bolat 4 resor med Satan och såsom utav naturligt mansumgänge, bekänt sig blivit havande och fött en son av honom den stygge mannen själv har döpt och visat henne sedan tillsammans med en man.

Hon tillstår sig kunna göra bjäror som drar mjölk åt henne, där av hon körnar smör som skiftas och åts i Blåkulla.

 • (4) Påls Märet Östansjö om 60 år gammal piga, som sägs vara kokerska i Blåkulla, övertygades ha fört åtskilliga små barn med sig emot deras vilja, låtit märka och inskriva dem, beskylls av många ja bolat med Satan, brukat läsningar och vittnas av nämnden länge ha varit i rop och rykte för den synden, skall och lärt Gertrud först trolla.

Hon nekar full och ständigt och är så förhärdad att hon inte vill bekänna. Men barnen som hon för, tillika med föräldrarna och nämnden ber i Jesu namn att de må bli frälsta ifrån henne.

Resolution:

Dessa skall för sin gräsliga synd till straff och andra slika till sky och varnagel halshuggas och brännas på bål. Men skall med Påls Märet varligen ungdå och prövas alla görliga modell att komma henne till bekännelse och bättring innan exekutionen går över henne såsom hon och blir reserverat till den sista av dessa 4 som rättfärdigas.

De två lilla Märits bröder

 • (1) Olof Jonsson i Bäcken av 17 ½ år, den äldre, bekänner att Satan själv är om nattetid kommen och talt honom till och emedan han först nekade följa, tog honom med våld. Men sedan tillstår sig mest 2 eller 3 gånger ena veckan farit allena allt in till förleden vår, det efter bekänner han sig varit ofrestad av Satan han har, såsom de andra fått både horn och sadel och tillsägelse om Himmelriket om han ville tro på Satan. Var till han föregiver sig ha nekat och först då först blev mannen varse.
 • (2) Jon Jonsson i Bäcken, den yngre brodern, om 15 år, bekänner sig av systern Märet vara bedragen att fara ånyo till Blåkulla igen, sedan där anno 1669 slita ris som nämnt är. Säger sig vara tilltalad av Satan om han inte vill tjäna honom?

Svarat nödigt / där över gamla Erik blev vred / Men vita mannen förmanade Jon att han inte skulle äta i Blåkulla. Han tillstår sig fått både sedel och horn, farit omsider allena och säger Blåkulla vara anställt på åtskilliga orter och ställen.

Resolution:

De här två bröderna efter de ännu är unga och dess ena trugande av Satan och den andra tubbat av systern till att träda uti sin förra synd igen och fördenskull ha förtjänat döden. Likväl emedan utav dem förmodas bättring, befrias dem denna gång för livsstraffet och skola plikta med gatlopp.

Olof fem gånger och Per fyra gånger med den allvarliga åtvarning att de med det ringaste hädanefter blir beträdd, skall straffet strax stå dem öppet.

 • (1) Hustru Malin, änka i Östanhägen, om sina 70 år, beskylls och övertygas av åtskilliga fara med till Blåkulla, ar stått där för ljusstake, lärt sin dotter Kerstin rida samma väg och fört många barn dit med sig, som där över klagar.

Men då hon av nämnden inte kan befrias efter hon och länge har varit i rop och rykte, så är hon så förhärdat att hon inte kan bringas till någon bekännelse utan nekar ständigt.

 • (2) Hennings Gunilla i Orrmo om sina 60 år tillvites ha med våld ofta gånger fört Brita Evertsdotter om sina 9 år, på faderns ko till Blåkulla, bundit munnen till på flickan att hon inte har fått ropa, är och synter av många andra och beskylls ha ridit ihjäl en häst åt Blåkulla. Hon nekar till alltsammans och vill inte bekänna.
 • (3) Kerstin opp i Gålen på sitt 60:e år beskylls ha fört barn med sig emot deras vilja till Blåkulla och är igenkänd av bägge bröderna i Bäcken. Men hon ber nog för sig, tillstår intet.
 • (4) Karin Halvardsdotter Öst på Högen, anklagas av åtskilliga och igenkännes att hon dansar i Blåkulla med Styggemannen, fast hon är halvt borttagen, beskylls föra barn med sig, vilka högt där över klagar. Men hon nekar till allt, vill inte stå med den bekännelse hon har gjort för vice pastorn.
 • (5) Karin Nilsdotter i Orrne om 22 år, beskylls sammaledes fört barn med sig till Blåkulla och är anklagad och igenkänd av åtskilliga som vittna på henne men hon nekar stadigt såsom modern Nils Märet i Orrne, vilken i sina förhärdade synders förnekande blev död i februari förra året. Ty skall hennes lik med de andra brännas på bål, såvida de inte redan är förbättrad.
 • (6) Johanna Böret, en piga på 60 år, är tillförande beryktat och nu åter igenkänd av de tre syskonen i Bäcken, av vilka när lilla Märit tillfrågades om hon hade sett henne i Blåkulla, kunde hon inför Rätten på en hel stund inte röra på munnen utan efter en timme först hon svarade att hon hade sett henne förra vintern. Böret nekar och protokollerar emot Rätten, tillstår sig ej heller att hon har ridit länsmannen.
 • (7) Per Nils Anna om sina 50 år och hennes syster.
 • (8) Märit Persdotter, 30 år piga, som anno 1668 vore beryktade och nu åter angiven och igenkända, nekar båda och kunna inte bringas till bekännelse.
 • (9) Påls Karin, 53 år gammal, var beryktad anno 1668, anklagas ha förra julmorgon stått på länsmans hustrus släde, då hon åkte till kyrkan och med stora horn på huvudet skrämt hästen att han blev galen och sårat huvudet sönder på hustrun som halvdöd där av, bars hem. Men hon säger nej och vill inte bekänna.
 • (10) Per Thols Ingeborg i Gunnarsbo [Ljusdal] om sina 50 år, beskylls ha fört med sig.
 • (11) Jon Knuts Geertrud om 30 år, beryktas för det samma som Böret med.
 • (12) Jon Jonsson har ridit på länsmannen men nekar ständig så väl som
 • (13) Karin Jonsdotter uppe i Gålen.
 • (14) Påls Karin 7 barn i Sunnanå, Erik Pålsson om 23 år.
 • (15) Jöns Pålsson på 16 år,
 • (16) Anders Pålsson 14 år,
 • (17) Anna Pålsdotter 25 år,
 • (18) Gertrud Pålsdotter 20 år,
 • (19) Kerstin Pålsdotter 10 år,
 • (20) Sigrid Pålsdotter 6 år,
 • Som är angiven av [lilla] Jon vid Bäcken har varit i Blåkulla men tillika med modern nekar de därtill och de kunde inte helt övertygas.
 • (21)  Olof Björnssons barn som anges av den samma lilla Jon vid Bäcken, nämligen Per Olofsson 26 år.
 • (22) Olof Olofsson 22 år.
 • (23) Anna Olofsdotter 20 år.
 • (24) Karin Olofsdotter 17 år, kunde inte heller dem övertygas utan nekar och är inte sedd i Blåkulla av de andra lille Jons syskon.
 • (25) Rolofs piga Märit Olofsdotter om sina 20 år, beskylls vara i lika måtto, både om vintern och våren, synts i Blåkulla, var till hon nekar ständigt.
 • (26) Göle Jonsdotter vid pass 26 år, angiven av lille Jon att pläga resa till Blåkulla, nekar och känns inte igen av de andra.
 • (27) Sven Persson i Härsjö.
 • (28) Per Olofsson i Östersjön nekar alldeles och var ej heller igenkänd av de andra som har varit i Blåkulla.

Resolution:

Eftersom de nämnda 8 personer, Malin änka etc. inte har kunnat förmås till någon bekännelse fastän stora presumtiver och misstankar om dem är, utan framhärdar uti nekandet, kan dess Kgl. Rätten icke fälla dem till livsstraffet utan efter Tingsrättens begäran uppskjuter till nästa rannsakning, då de av bättre skäl kunde övertygas eller emellertid genom predikoämbetets allvar och flitigt förmanande som de här med på det högsta befallas bringas till bekännelse.

De andra, Påls Karin etc. som med giltiga skäl inte ha lämnat lagligen till saken bjudas och framhärdar så på sin negativa, blir ifrån straffet denna gång befriade och till vidare uppenbarelse, under Guds dom och prästerskapets noga omsorg / förmanas till bekännelse och bättring / hemställt.

Men de som över mager emot sin vilja förda de där onda vägar, skola ställas på ett särskilt rum, allena för ögonen uti kyrkan och där bli ståendes så ofta och så länge Gudstjänsten förrättades hela året igenom, var till föräldrarna skola synnerligen tillhållas att barnen flitigt må om kyrkdagarna komma tillstädes.

Stockholm den 19 april 1672.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 sid. 309.